Nicholas, Ph.D., Arlene J., Salve Regina University